ALGEMENE VOORWAARDEN
Van AVANZ IMPORT EN EXPORT gevestigd te Koudekerke, ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Middelburg onder nummer 22051356 aldaar gedeponeerd.

Artikel 1. Definities
1. Onder afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts) persoon die met ons een overeenkomst heeft
afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze , diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en
rechtverkrijgende(n).
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen, ons gesloten
overeenkomsten en aan ons verleende opdrachten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
2. Een verwijzing door afnemer naar eigen algemene of inkoopvoorwaarden, wordt nadrukkelijk door ons van de hand
gewezen.
3. Deze algemene voorwaarden van Avanz Import en Export zijn te verkrijgen na schriftelijk of telefonisch verzoek, zodat
afnemers worden geacht met de inhoud van de voorwaarden bekend te zijn en daarmee in te stemmen , tenzij
partijen uitdrukkelijk anderszins zijn overeengekomen
Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten
1. Al onze aanbiedingen hetzij in de vorm van prijslijsten, catalogi, circulaires, drukwerken, brochures, hetzij anders
daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Opgaven van maten , kleuren, kwaliteit, kwantiteit, gewichten e.d. zijn zo nauwkeurig mogelijk , doch niet bindend;
geringe afwijkingen zijn toelaatbaar
2. Tussen Avanz Import en Export en afnemer komt pas een overeenkomst tot stand nadat Avanz Import en Export en
afnemer een prijslijst heeft doen toekomen en afnemer de aanbieding volgens de prijslijst per telefoon of fax heeft
geaccepteerd .
3. Het voorgaande geldt niet ten aanzien van afnemers die regelmatig handelen met Avanz Import en Export derhalve
bekend zijn met de voorwaarden van Avanz Import en Export
Artikel 4. Prijzen
1. De prijzen op de prijslijsten zijn uitgedrukt in euro’s en zijn met uitzondering van Consumenten prijzen exclusief BTW,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De prijzen zijn gebaseerd op prijzen van materialen, lonen, sociale, fiscale lasten, invoerrechten en vrachtkosten
welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze prijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen,
hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen,
e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan zijn wij gerechtigd de prijs
dienovereenkomstig te verhogen .
3. Indien de kostenprijsverhoging conform lid 2 echter meer dan 15% bedraagt, is afnemer bevoegd de onder binnen 3
dagen na het tijdstip waarop afnemer daarvan kennis heeft genomen, te annuleren
Artikel 5. Levering
1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld en ons een
laatste termijn voor levering te worden gegund.
2. Leveringen geschied excl. Verzendkosten mits afgehaald bij het magazijn van Avanz Import en Export
3. Kosten onder rembourszendingen zijn voor detaillist en particulier.
4. Wij zullen aan onze leveringsplicht hebben voldaan door het eenmaal aanbieden van zaken.
5. Wanneer de benodigde gegevens voor de uitvoering van de opdracht niet tijdig door afnemer aan Avanz Import en
Export ter beschikking zijn gesteld, worden de leveringsdata in ieder geval met die termijn opgeschort
6. Indien is overeengekomen dat de order in fasen zal plaatsvinden, zijn wij gerechtigd de deellevering , die tot een fase
behoort , uit te stellen, totdat de afnemer aan al zijn financiële verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en overgang
1. Zolang de afnemer niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingen en overige verplichtingen jegens Avanz Import en
Export blijven de geleverde goederen eigendom van Avanz Import en Export.
2. Afnemer is niet bevoegd de geleverde goederen die krachtens lid 1. Onder het eigendomsvoorbehoud vallen dan wel
voor gebruik aan derden af te staan, totdat afnemer aan zijn betalingen en overige verplichtingen jegens Avanz
Import en Export heeft voldaan. Deze goederen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening
worden doorverkocht.
3. Wanneer afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt of er een gegronde
vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, of zich een andere omstandigheid als in artikel 7 lid 1 voordoet, zal Avanz
Import en Export de geleverde goederen, waarop het in lid 1. Bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de afnemer,
derden die de zaak voor de afnemer houden terug te (doen) nemen.
4. Afnemer is verplicht Avanz Import en Export direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op de door
Avanz Import en Export geleverde goederen voor zover deze (nog) niet zijn eigendom zijn, alsmede wanneer zich
enige omstandigheid als bedoeld in artikel 7. Lid 1. Voordoet.
Artikel 7. Opzegging en beëindiging overeenkomst
1. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst met de afnemer zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen,
indien de afnemer:
a. Surseance van betaling, cq. faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, cq onder
bewind wordt gesteld;
b. Enige (betalings) verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt en door Avanz
Import en Export eerst in gebreke is gesteld teneinde alsnog na te komen binnen een redelijk termijn;
c. Een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming ;
d. De beheer over zijn vermogen verliest of wanneer afnemer een natuurlijke persoon is onder curatele wordt
gesteld, of komt te overlijden
2. Bij beëindiging als voren bedoeld zijn alle vorderingen op afnemer terstond opeisbaar en is Avanz Import en Export
daarnaast gerechtigd tot het vorderen van het volledig bedrag ter vergoeding van schade, gederfde winst en/of
wettelijke ruimte.
Artikel 8. Verplichting afnemer
1. Afnemer is verplicht bij doorverkoop mede te werken aan, en zich aan te sluiten bij verkoop bevorderende
maatregelen, die Avanz Import en Export treffen en waarvoor Avanz Import en Export telkens tijdig van tevoren
afnemer zullen inlichten. Deze verkoop bevorderende maatregelen kunnen onder meer betrekking hebben op
reclame, op speciale aanbiedingen, op handhaving van bepaalde prijzen e.d. wat betreft het laatste zij opgemerkt dat
het hier gaat om prijzen zoals door Avanz Import en Export is vastgesteld in de prijslijst voor verkopen aan
detailhandel en consument
2. Afnemer is verplicht de door Avanz Import en Export in het verkeer gebrachte artikelen uitsluitend te verhandelen in
de originele detailverpakking, zonder enige verandering of beschadiging daarvan
3. Voor zover noodzakelijk bij bepaalde producten verlaten deze het magazijn van in droge toestand. Van afnemer wordt
dan verwacht dat bij de producten onmiddellijk na in ontvangstnamen opslaat i een droog magazijn o.i.d. dat een
temperatuur heeft tussen 15-22 graden Celsius.
4. Afnemer verplicht zich de artikelen van Avanz Import en Export nimmer te verstrekken als toegift en nimmer onze
artikelen tezamen met andere artikelen tegen een totaalprijs aan te bieden
Artikel 9. Garantie
1. Behoudens een eventuele importeur garantie, wordt voor geleverde goederen geen garantie gegeven, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Wij garanderen dat de goederen voldoen aan alle noodzakelijke eisen en dat de goederen ook regelmatig worden
gecontroleerd.
3. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemmingen corresponderend gebruik van de geleverde
goederen mits deze worden gebruikt conform de aan afnemer eventuele verstrekte adviezen.
4. Indien een product toch ondeugdelijk blijkt te zijn of van mindere kwaliteit blijk te zijn, heeft de afnemer recht op
vervanging , tenzij Avanz Import en Export er voor kiezen om het factuurbedrag te retourneren na retourzending van
de betrokken artikelen.
5. Elke garantie verplichting vervalt, wanneer afnemer het verrichte of geleverde:
a. Wijzigt of laat wijzigen
b. Voor andere dan de normale beoogde doeleinden gebruikt.
c. Op onoordeelkundige wijze zoals het voldoen aan de verplichting genoemd onder artikel 9 lid 3 heeft
behandeld en/of onderhouden, waaronder tevens wordt verstaan al wat branchegebruik als zodanig wordt
aangemerkt.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid voor gebreken aan de door Avanz Import en Export geleverde producten,
voor zover deze aansprakelijkheid van Avanz Import en Export gedekt is onder onze aansprakelijkheid verzekering,
de aansprakelijkheid van Avanz Import en Export beperkt zich het bedrag van de uitkering op grond van onze
verzekering, indien de verzekering in enige geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het
factuurbedrag van de overeenkomst, excl. BTW
2. Avanz Import en Export is niet aansprakelijk voor de in de branche toelaatbare geachte technische niet te vermijden
afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, maat, gewicht en afwerking e.d. welke afwijkingen afnemer derhalve niet het
recht geven zaken te weigeren.
3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van
opzet of grove schuld van ons of zijn leidinggevende ondergeschikten.
4. Avanz Import en Export kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van onze producten indien afnemer
en/of eindgebruiker zich niet gehouden heeft aan de dosering, allergisch daarvoor blijkt te zijn, drugs of alcohol
gebruikt of producten inneemt waarvan de houdbaarheid datum is overschreden.
Artikel 11. Betaling
1. Alle betalingen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum hetzij contant, het zij op een door ons aangewezen bank of girorekening.
2. Indien het factuurbedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum door ons is ontvangen, wordt afnemer geacht zonder
dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim te zijn met de betaling en houden we ons het recht voor
om vanaf dat moment zonder nadere aankondiging aan afnemer de wettelijke rente, berekend in volle maanden, in
rekening te brengen en over te gaan tot het nemen van rechtsmaatregelen, welke kosten eveneens voor rekening van
afnemer zijn.
3. Indien de betaling van een factuur niet binnen 14 dagen na factuurdatum is ontvangen en wanneer wij als dan
rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling zijdens afnemer nemen, is deze gehouden tot betaling van
de door ons te maken (buiten) gerechtelijke incassokosten, welke zijn vastgesteld op minimaal 15% van het
factuurbedrag (of een gedeelte daarvan) zulks met een minimum van euro 68,07.
4. Alle door of namens afnemer gedane betalingen geschieden eerst in mindering op de verschuldigde kosten en voorts
in mindering op de factuurbedragen die het langst open staan, zelfs indien afnemer aangeeft dat betaling betrekking
heeft op een latere factuur
5. Indien afnemer met betaling van een deellevering c.q. leveringsfase in gebreke blijft, zijn wij gerechtigd de overige
nog uit te voeren orders c.q. fasen op te schorten met de termijn gedurende afnemer opeisbare (deel) factuur
onbetaald laat, onverminderd ons recht om na ingebrekestelling de opdracht(en) definitief te beëindigen en betaling te
verlangen van al hetgeen wij tot op dat moment te vorderen hebben.
Artikel 12. Overmacht
1. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat wij wegens omstandigheid waarop wij geen redelijkerwijs
geen invloed kunnen uitoefenen, niet in staat zijn de opdracht overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.
2. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechtelijk tussenkomst hetzij op te
schorten zolang de overmachtssituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat wij tot betaling
van enigerlei schadevergoeding of boete aan afnemer gehouden zijn.
3. Bij opschorting van uitvoering van een order met meer dan 40 werkdagen is afnemer evenwel gerechtigd de
overeenkomst te beëindigen, tenzij de specifieke omstandigheden van een geval een kortere termijn rechtvaardigen.
4. Bij beëindigen als voren bedoeld zijn wij gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is
geleverd/verricht en zijn wij niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan afnemer.
Artikel 13. Reclames
1. De afnemer dient de geleverde goederen bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna als mogelijk te (laten)
onderzoeken.
2. Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 4 dagen
na constatering, ter kennis van ons zijn gebracht per aangetekend schrijven.
3. Bij tijdig ingediende reclames zullen wij in de gelegenheid gesteld worden de klacht te controleren , bij gebreke
waarvan deze niet voor behandeling in aanmerking komt.
4. Reclames met betrekking tot niet zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 4
dagen na constatering, ter kennis van ons zijn gebracht per aangetekend schrijven.
5. Indien de reclame door ons juist wordt bevonden, zullen wij in staat gesteld worden om de vereiste voorzieningen te
treffen, dan wel de afgekeurde producten door andere te vervangen.
6. Reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt, dat derden iets aan de producten hebben
gewijzigd.
7. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt afnemer geacht de geleverde producten, respectievelijk de
factuur te hebben goedgekeurd, als dan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
8. Reclames ontstaan de afnemer niet van zijn verplichting tijdig conform artikel 11 te betalen.
Artikel 14. Auteursrechten / geheimhouding/ overdraagbaarheid
1. Wij behouden alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door ons verschafte producten
en de daarin vervatte uitvindingen, recepten, tekeningen, berekeningen, schetsen, technische data, specifieke
bescheiden, modellen en auteursrechtelijke werken voor, voor zover deze aan ons toekomen.
2. Het is afnemer verboden de door ons geleverde producten en/of gegevens in bruikleen af te staan, te openbaren, te
kopiëren, veranderen, reproduceren of voor enig ander doel, dan waarvoor deze door ons zijn geleverd, aan te
wenden zonder uitdrukkelijke toestemming van ons.
Bij overtreding hiervan verbeurt afnemer een boete van €11.344,51 per overtreding, onverminderd het recht van ons
alle nog lopende contracten te ontbinden en schade vergoeding/winstderving te vorderen conform het bepaalde in
artikel 7.
3. Wij zullen alle maatregelen nemen zodat alle aan ons door afnemer ter beschikking gestelde gegevens uitsluitend en
alleen worden gebruikt voor de verwezenlijking van de order
Wij zullen deze gegevens zonder schriftelijke toestemming van afnemer niet aan derden bekend maken
4. Wij zullen redelijke aanwijzigingen van afnemer omtrent het waarborgen van geheimhouding in acht nemen
5. Het is afnemer niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de met ons gesloten overeenkomst
over te dragen aan derden.
6. Overdracht van rechten en/of verplichtingen is alleen mogelijk nadat afnemer ons hiervan op de hoogte heeft gesteld
en uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gekregen.
Artikel 15. Risico overgang
1. Het door Avanz Import en Export geleverde producten, ook al is de eigendom nog niet over gegaan en ook al heeft
afnemer de bestelling nog niet aanvaard, met ingang van het tijdstip van levering voor het risico van afnemer.
Artikel 16. Retourzendingen
1. Retourzendingen zijn ten allen tijde toegestaan mits de verpakking onbeschadigd en de “ten minste houdbaar tot”
termijn (T.H.T termijn) niet is verlopen, in zoverre dat vervanging met soortgelijke producten zal geschieden.
2. Wij ervoor kiezen een retourzending te crediteren, dit echter slechts mogelijk tot 4 maanden voor de vervaldatum.
Artikel 17. Toepasselijk recht
1. Op alle met ons aangegane overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Artikel 18. Geschillen
1. In afwijking van de wettelijke regels voor bevoegdheid van de burgerlijke rechter zijn wij bevoegd de afnemer, in
geval de rechtbank bevoegd is, te dagvaarden voor de arrondissementrechtbank te Middelburg.
Koudekerke oktober 2006